Pamiatky v blízkom okolí.

Misijný dom Matky Božej

Misijný dom, postavený v roku 1928, sa nachádza na severnom svahu Kalvárie. Jeho vlastníkom je Spoločnosť Božieho Slova (verbisti), ktorá priestory využíva na ubytovanie rehoľníkov, administratívne a pastoračné účely. Sídli tu aj Misijné múzeum a Domov sociálnych služieb. Spoločnosť Božieho Slova (Societas Verbi Divini SVD) založil nemecký kňaz P. Arnold Janssen. Pápež ju schválil v roku 1901. Autorom myšlienky priviesť verbistov do Nitry bol biskup Viliam Batthyány (1911 – 1920) Jeho zámer však zrealizoval až biskup Karol Kmeťko (1920 – 1948), ktorý verbistov poveril duchovnou správou Kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii a prepožičal im priestory bývalého nazarénskeho kláštora. Keďže však kapacita tohto kláštora verbistom nepostačovala, začalo sa so stavbou samostatne stojaceho Misijného domu juhozápadne od kláštora. Projektantom bol Milan Michal Harminc (1869 – 1964) a staviteľom Ján Tomaschek z Nitry. Misijný dom bol dokončený a posvätený v roku 1928. Objekt je štvorpodlažný s podkrovím a má pôdorys v tvare písmena L. Architektúra Misijného domu využíva niektoré prvky románskej architektúry, ale aj iných historických slohov, ako sú renesancia, manierizmus a barok. V rokoch 1950 – 52 sídlilo v Misijnom dome pedagogické gymnázium a neskôr Vysoká škola poľnohospodárska. Do rúk Spoločnosti Božieho Slova sa vrátil v roku 1990.

Kostol a kláštor Nazarénov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom Nazarénov sa nachádza na úpätí svahu Kalvárie. Sú to pôvodne neskorenesančné objekty z 2. polovice 17. storočia, v neskoršom období prestavané. Kostol má pozdĺžny pôdorys s priečnou loďou, štvorcovou vežou a s dvomi kaplnkami. Štvorkrídlový kláštor prilieha k južnej stene kostola. Španielsky rád Nazarénov založil v roku 1750 Ján Valera. Členovia tohto rádu prišli do Nitry v roku 1766 na pozvanie biskupa Jána Gustíni – Zubrohlavského, aby sa starali o chrám a pútnikov. Kostol Matky Božej bol v tomto období významným pútnickým miestom. Rozvinula sa tu tradícia pútí k nitrianskej Matke Božej, drevenej Piete na bočnom oltári kostola. Biskup dal pre Nazarénov postaviť prízemný kláštor s celami a dvorom. Z dôvodu zrušenia rehole však Nazaréni v roku 1767 odišli. Vystriedali ich penzionovaní kňazi. V 2. polovici 19. storočia bol kostol upravený v neorománskom štýle, uskutočnila sa výmaľba interiéru a obnova oltárov. Na podnet biskupa Roskoványiho bol prestavaný i kláštor. V roku 1925 sa usadili v kláštore členovia Spoločnosti Božieho Slova – verbisti, ktorý dali kostol znovu obnoviť. Prízemná budova kláštora bola v tomto období nadstavaná a postavené bolo ďalšie krídlo. Ku kostolu bola v roku 1948 pristavaná kaplnka sv. Terézie, oratórium, sakristia a vonkajší poľný oltár a ku kláštoru opäť ďalšie krídlo. V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia podzemných priestorov kostola a obnovilo sa ich pôvodné využitie ako krypty. V kostole sa nachádza socha Piety, Matky Božej s ukrižovaným Kristom v náručí, ktorá pochádza z konca 17. storočia a umiestnená je na hlavnom oltári.

Misijné múzeum

Misijné múzeum v Nitre vzniklo z predmetov, ktoré poslali alebo priniesli slovenskí misionári Spoločnosti Božieho Slova, keď prichádzali domov na dovolenku. Zbierky pochádzajú zo všetkých kútov sveta. Sú to väčšinou predmety dennej potreby jednoduchých ľudí, medzi ktorými misionári žijú, ale aj kultové a ozdobné predmety, šaty, zbrane. Niektoré veci dostali misionári ako prejav vďačnosti za ich službu a príspevok pre rozvoj krajiny, kde pracujú. Časť zbierky tvoria exponáty otca kardinála Jozefa Tomka. Ako prefekt Kongregácie pre šírenie viery navštívil mnohé krajiny a niektoré z predmetov, čo dostal, zapožičal múzeu.

Múzeum v misijnom dome v Nitre vznikalo približne od roku 1925. V roku 1950, keď bola činnosť Spoločnosti Božieho Slova prerušená, zlý osud postihol aj múzeum. Mnohé exponáty sa stratili alebo boli zničené. Časť z nich sa potom vrátila späť do misijného domu a 15. augusta 1996 bolo múzeum znova otvorené. V posledných rokoch sa viackrát zbierky múzea rozšírili a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie nastalo v roku 2008, keď pribudlo asi 250 exponátov zvierat, hadov, jašterov a vtákov zo všetkých svetadielov a aspoň taký istý počet etnografických predmetov.